bezpečnost práce

BOZP Juliš

Zajišťujeme veškerou činnost odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb. (bezpečnostního technika) i osoby odborně způsobilé v požární ochraně dle zákona č. 133/1985 Sb. Dále poskytujeme služby koordinátora BOZP na stavbách.

Nedělejte si starosti se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) ve vaší firmě, provozovně, či při provozování živnosti. Starosti s ochranou vašeho podnikání nechte na mne. Služby v oblasti BOZP a požární ochrany poskytuji na celém území České Republiky. Využijte moje bohaté zkušenosti a perfektní znalost legislativy. Postarám se o vše od A do Z. Vypracuji pro vaší společnost potřebnou dokumentaci pro oblast BOZP i PO, nastavím pro dané oblasti systém řízení a kontroly a v případě potřeby vás zastoupím při jednání se státními orgány. Pochopitelně provedu veškerá školení včetně certifikátů.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana nejsou jen povinná školení, ale jedná se o širokou mezivědní oblast. Řeší například analýzu pracovních rizik, požadavky na pracovní prostředí a pracovní postupy, označení a vybavení pracovišť, pracovnělékařské služby, pracovní úrazy, ochranné pracovní pomůcky a mnohé další záležitosti.

Zavolejte a využijte perfektní servis, moje bohaté zkušenosti a věnujte se svému podnikání a nutnosti jako je BOZP a požární ochranu nechte na mne. Mými klienty jsou malé i větší firmy s pracujících v různých oborech – kancelářské práce, výrobní závody, ubytovací služby, ale i organizace státní a veřejné správy.

BOZP

BOZP Juliš

Nedopusťte zničení, nebo vážné ohrožení vaší firmy z důvodu úrazů vašich zaměstnanců, či kvůli pokutě za nedodržování vašich povinností ve spojitosti s BOZP. Jde to kvalitně, funkčně a za rozumné peníze.

feature thumb
Vstupní audit

Provedeme u vás ve firme audit stávajícího stavu zajištění BOZP a PO a navrhnu řešení, které bude vyhovovat přímo vám.

Implementace

Vypracuji potřebnou dokumentaci a nastavím systém řízení bezpečnosti práce a následné kontrolní činnosti, tak aby se nic nezanedbalo a nebylo omezeno fungování firmy.

Kontrolní činnost a vzdělávání

Na základě nastavených parametrů provedu, nebo pomohu zajistit kontrolní činnosti, revize, dohledy, potřebná školení a podobně.

Jednání s orgány státní zprávy

Vaši firmu co nejlépe připravím na případné kontroly a zastoupím vás při jednání s orgány státní správy.

Požární ochrana

BOZP Juliš

Děláte si starosti s požární ochranou? Nemusíte stačí zavolat a vše potřebné k požární ochraně, jako je zpracování dokumentace a důležitá školení zajistím já.

feature thumb
Začlenění

Dle vámi prováděné činnosti provedu začlenění do daného požárního nebezpečí.

Dokumentace

Vypracuji a zavedu potřebnou a požadovanou dokumentaci.

Kontrolní činnost a vzdělávání

Na základě legislativních požadavků provedu potřebnou kontrolní činnost a školení zaměstnanců.

Jednání s orgány státní zprávy

vaši firmu co nejlépe připravím na případné kontroly a zastoupím vás při jednání s orgány státní správy.

Koordinátor BOZP na staveništi

BOZP Juliš

Pro investory a zadavatele staveb zajistím potřebné úkony plynoucí z povinnosti zajistit bezpečnost práce na staveništi.

feature thumb
Plán BOZP

Vypracování plánu BOZP pro potřebu stavební dokumentace i pro realizaci stavby.

Oznámení prací

Zpracuji Oznámení o zahájení prací a zajistím doručení na příslušný OIP.

Koordinace prací

Aktivně se účastním na koordinaci probíhajících prací, organizaci kontrolních dnů, kontrol dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě, spolupracuji s vedením stavby a stavebním dozorem.

Vedení plánu BOZP

zajišťuji úpravu a aktualizaci Plánu BOZP v průběhu realizace stavby.

BOZP Jiří Juliš

Telefon:
777 283 873

ZAVOLEJTE NEBO NAPIŠTE A RÁD VÁM POMOHU